چرا داشتن ذهنیت رشد مهم است؟

اگر ما یک ذهنیت ثابت داشته باشیم ممکن است از چالش ها دور شویم زیرا نمی خواهیم در مقابل دیگران احساس خجالت یا تحقیر کنیم اما این می تواند مشکل ساز باشد زیرا ترس ما از اشتباه کردن می تواند ما را به اجتناب از چالش ها و تجربیات جدید سوق دهد، تجربیاتی که به رشد ما کمک می کند و باعث می شوند زندگی بهتری داشته باشیم.

اگر “ذهنیت رشد” داشته باشیم، علی رغم خطر، از چالش ها لذت می بریم ، افرادی که این ذهنیت را دارند معمولاً به این دلیل که برای یادگیری و رشد بیش از دیگران ارزش قائل هستند که فکر می کنند مهارت های جدید را با سهولت بیشتری فرا می گیرند، زیرا آنها معتقدند که می توانند.

ایجاد یک ذهنیت رشد می تواند به زندگی کاملتر و معنادارتر کمک کند زیرا دامنه تجربیاتی که چنین زندگی در بر می گیرد ، بطور قابل توجهی گسترده تر خواهد بود.

تفاوت های اصلی بین ذهنیت “ثابت” و “رشد”

۱-تلاش

هنگامی که با یک کار سخت روبرو می شوید ، ممکن است فرد “ذهنیت ثابت” دیگران را برای انجام سخت ترین قسمت ها استخدام کند ، تا آنجا که ممکن است کمترین تلاش را انجام دهد. در حالی که فرد با “ذهنیت رشد” معتقد است که نتایج خوب اغلب به تلاش نیاز دارند. “تلاش” فقط بخشی است برای تسلط بر یک کار جدید، معمولاً فرد باید از تمام انرژی خود استفاده کند، چه ذهنی و چه جسمی یا صرفاً با استفاده از تکرار در طول زمان.

۲-چالش

یک فرد “ذهنیت ثابت” از چالش ها ، احتمالاً بخاطر ترس از شکست دور می شود و ممکن است راهی برای جلوگیری از دریافت مسئولیت پیدا نماید. در مقابل ، فرد با “ذهنیت رشد”، با دانستن اینکه چیزهای ارزشمندی را از تجربیات خود می آموزد، چالش ها را جالب و جذاب می داند. آنها “به آن پایبند هستند” و بر چالش ها تسلط پیدا می کنند، و سپس می توانند به موفقیت های بزرگتری دست پیدا کنند.

۳-اشتباهات و بازخورد ها

فرد “ذهنیت ثابت” از اشتباه کردن متنفر است زیرا برایش شرم آور است. آنها ممکن است دیگران را سرزنش کنند در همین حال ، یک فرد “ذهنیت رشد” این اشتباه را به عنوان عبرتی برای آموختن می بیند و شاید شخصاً خود را در معرض انتقاد قرار دهد. حضور در معرض انتقاد می تواند به بهبود توانایی فرد در انجام کار بهتر در دفعات بعدی کمک کند، این دلیل دیگری است که باعث می شود یک ذهنیت رشد منجر به موفقیت شود.

منابع

Dweck, C. S. (2008). Mindset: The new psychology of success. House Digital, Inc. Chicago

Translation from the site

“https://www.psychologytoday.com/intl/blog/click-here-happiness/201904/15-ways-build-growth-mindset”

خروج از نسخه موبایل